Finansirano od Evropske unije i Vijeća Evrope

Održan dvodnevni trening u okviru projekta „Zagovaranje za socioekonomsku inkluziju Roma u BiH“

Udruženje „Kali Sara“ – Romski informativni centar” u partnerstvu sa Misijom OSCE u Bosni i Hercegovini organizovalo je 22. i 23. jula na Jahorini dvodnevni trening na temu Izrada policy briefa u okviru projekta „Zagovaranje za socioekonomsku inkluziju Roma u Bosni i Hercegovini”. Prvi dan trening se sastojao od predavanja o osnovnoj poslovnoj komunikaciji te formalnom i neformalnom obliku pismene komunikacije. Drugi dan treninga je obuhvatio osnovne korake u izradi lokalnih akcionih planova, protokola, drugih strateških dokumenata i vještine zagovaranja kao sredstvo postizanja strateških ciljeva organizacije.

Na treningu su učestvovali romski aktivisti iz Brčko distrikta BiH, Sarajeva, Tuzle, Bijeljine, Donjeg Vakufa, Kaknja i Prnjavora.

Vahid Beganović, predsjednik Udruženja „Mladi Romi“ iz Tuzle, izjavio je da je „Klub mladih Roma“ novoformirana organizacija i da je tema  izradа policy briefa od velikog značaja za mlade Rome, zato što su mladi Romi dobili priliku da budu osobe koje mogu zagovarati u izradi lokalnih akcionih planova, protokola i strateških dokumenata. „Vizija 'Kluba mladih Roma' jeste da u nacionalnim i lokalnim strategijama za mlade budemo prepoznati kao jedan od partnera za sprovođenje omladinske politike,  omladinskog rada koji doprinosi jačanju ličnih, društvenih i profesionalnih kapaciteta mladih Roma. Iz tog razloga ovo je jedan od koraka koji nas usmjerava u tom pravcu. Čast i zadovoljstvo mi je što sam imao priliku da upoznam mlade Rome koji aktivno rade u svojim zajednicama, te što smo kroz razmjenu iskustava i primjerima dobre prakse nadogradili svoje kapacitete i vještine”, rekao je Beganović.

Snježana Mirković iz  Udruženja „Romska djevojka – Romani Chej“ iz Prnjavora navela je da rado odlazi na edukacije, seminare i radionice te da je svaki vid edukacije za nju od velikog značaja zato što znanje koje stekne može da prenese u Udruženje „Romani Chej“ ali i u romsku zajednicu.

Mladi aktivista u Udruženju „Romi na djelu“ iz Brčkog Lejlija Aljić naveo je da je od velikog značaja što je imao priliku prisustvovati ovakvoj vrsti treninga te iskustvo i vještine koje je stekao namjerava prenijeti u svoju lokalnu zajednicu. Realizaciju projekta finansijski je podržao FOSI Švicarska.

 

Web sajt je sačinjen koristeći sredstva zajedničkog programa između Evropske unije i Savjeta Evrope.  Stanovišta izražena u ovom web sajtu ni na koji način se ne mogu shvatiti kao mišljenja koja izražavaju zvanična mišljenja Evropske unije ili Savjeta Evrope.

Kontakt info

Nacionalno udruženje „Petar Petrović Njegoš“
Kontakt telefon: 065 918-933

Udruženje „Makedonac Vardar“
Kontakt telefon: 066 288-191

Udruženje građana „Sjedinjene nacionalne manjine“
Reisa Dzemaludina 2
Kontakt telefon: 049 236 090

Udruženje građana "Romi na djelu"
Suljagica sokak
Kontakt telefon: 061 943 168