Finansirano od Evropske unije i Vijeća Evrope

Započete aktivnosti u vezi s formiranjem Vijeća mladih Roma Bosne i Hercegovine

Povodom formiranja Vijeća mladih Roma u BiH na Jahorini je 23. i 24. jula 2019. godine održan sastanak sedam mladih aktivista i aktivistica koji su dio grupe mladih romskih aktivista koja djeluje širom BiH kroz romske nevladine organizacije.

U BiH romski pokret postoji od ranih 90-ih godina, a kroz Dekadu za uključenje Roma dobio je značajno priznanje i od strane države. Odbor za Rome formiran je pri Vijeću ministara BiH te su izdvojena određena sredstva za rješavanje problema Roma u oblasti stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja. Pored Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH Romi mogu učestvovati i u radu vijeća nacionalnih manjina na državnom i entitetskom nivou.

Međutim, s obzirom na to da romska omladina smatra da nije bila dovoljno zastupljena u ovim tijelima, grupa od 30-ak aktivista došla je na ideju formiranja Vijeća mladih Roma BiH.

Ovo bi Vijeće nakon formiranja legitimno tražilo da se u sva tijela koja rade na pitanjima romske populacije uključe i mladi Romi i Romkinje, koji najbolje znaju s kakvim poteškoćama se susreće populacija mladih a da ta pitanja nisu adekvatno adresirana kroz postojeće strategije i akcione planove za rješavanje problema Roma u BiH.

Na ovom sastanku dodijeljena su određena zaduženja i obaveze koje će biti uvod za organiziranje skupštine osnivanja Vijeća mladih Roma u BiH u narednom periodu.

Web sajt je sačinjen koristeći sredstva zajedničkog programa između Evropske unije i Savjeta Evrope.  Stanovišta izražena u ovom web sajtu ni na koji način se ne mogu shvatiti kao mišljenja koja izražavaju zvanična mišljenja Evropske unije ili Savjeta Evrope.

Kontakt info

Nacionalno udruženje „Petar Petrović Njegoš“
Kontakt telefon: 065 918-933

Udruženje „Makedonac Vardar“
Kontakt telefon: 066 288-191

Udruženje građana „Sjedinjene nacionalne manjine“
Reisa Dzemaludina 2
Kontakt telefon: 049 236 090

Udruženje građana "Romi na djelu"
Suljagica sokak
Kontakt telefon: 061 943 168