Finansirano od Evropske unije i Vijeća Evrope

Održan dvodnevni trening u okviru projekta „Zagovaranje za socioekonomsku inkluziju Roma u BiH“

Udruga „Kali Sara“ – Romski informativni centar u partnerstvu s Misijom OESS-a u Bosni i Hercegovini organizirala je 22. i 23. srpnja na Jahorini dvodnevni trening na temu Izrada policy briefa u okviru projekta „Zagovaranje za socioekonomsku inkluziju Roma u Bosni i Hercegovini“. Prvi dan trening se sastojao od predavanja o temeljnoj poslovnoj komunikaciji te formalnom i neformalnom obliku pismene komunikacije. Drugi dan trening je obuhvatio temeljne korake u izradi lokalnih akcijskih planova, protokola, drugih strateških dokumenata i vještine zagovaranja kao sredstvo postizanja strateških ciljeva organizacije.

Na treningu su sudjelovali romski aktivisti iz Brčko distrikta BiH, Sarajeva, Tuzle, Bijeljine, Donjeg Vakufa, Kaknja i Prnjavora.

Vahid Beganović, predsjednik Udruge „Mladi Romi“ iz Tuzle, izjavio je da je „Klub mladih Roma“ novoformirana organizacija i da je tema Izrada policy briefa od velikog značaja za mlade Rome jer su mladi Romi dobili priliku biti osobama koje mogu zagovarati u izradi lokalnih akcijskih planova, protokola i strateških dokumenata. „Vizija ‚Kluba mladih Roma‘ jeste da u nacionalnim i lokalnim strategijama za mlade budemo prepoznati kao jedan od partnera za provedbu omladinske politike te omladinskog rada koji doprinosi jačanju osobnih, društvenih i profesionalnih kapaciteta mladih Roma, a ovo je jedan od koraka koji nas usmjerava u tom pravcu. Čast i zadovoljstvo mi je što sam imao priliku upoznati mlade Rome koji aktivno rade u svojim zajednicama te što smo kroz razmjenu iskustava i primjerima dobre prakse nadogradili svoje kapacitete i vještine“, rekao je Beganović.

Snježana Mirković iz Udruge „Romska djevojka – Romani Chej“ iz Prnjavora navela je da rado odlazi na edukacije, seminare i radionice te da je svaki vid edukacije za nju od velikog značaja iz razloga što znanje koje stekne može prenijeti u Udrugu „Romani Chej“ ali i u romsku zajednicu.

Mladi aktivist u Udruzi „Romi na djelu“ iz Brčkog Lejlija Aljić naveo je da je od velikog značaja što je imao priliku prisustvovati ovakvoj vrsti treninga te iskustvo i vještine koje je stekao namjerava prenijeti u svoju lokalnu zajednicu. Realizaciju projekta financijski je podržao FOSI, Švicarska.

 

 

Web sajt je sačinjen koristeći sredstva zajedničkog programa između Evropske unije i Savjeta Evrope.  Stanovišta izražena u ovom web sajtu ni na koji način se ne mogu shvatiti kao mišljenja koja izražavaju zvanična mišljenja Evropske unije ili Savjeta Evrope.

Kontakt info

Nacionalno udruženje „Petar Petrović Njegoš“
Kontakt telefon: 065 918-933

Udruženje „Makedonac Vardar“
Kontakt telefon: 066 288-191

Udruženje građana „Sjedinjene nacionalne manjine“
Reisa Dzemaludina 2
Kontakt telefon: 049 236 090

Udruženje građana "Romi na djelu"
Suljagica sokak
Kontakt telefon: 061 943 168