Финансирано од Европске уније и Вијећа Европе

ЗАКОН

О ЗАШТИТИ ПРАВА ПРИПАДНИKА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
(Објављено у "Сл. гласник БиХ", бр. 12 од 06 маја 2003, 76/05, 93/08)
И- ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом утврђују се права и обавезе припадника националних мањина у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ) и обавезе органа власти у БиХ да поштују и штите, очувају и развијају етнички, културни, језички и вјерски идентитет сваког припадника националне мањине у БиХ, који је држављанин БиХ.
Члан 2.
Заштита националних мањина и права и слобода тих мањина, саставни је дио међународне заштите људских права и слобода.
Оквирна конвенција за заштиту националних мањина Вијећа Европе непосредно се примјењује и саставни је дио правног система БиХ и ентитета у БиХ.
Члан 3.
Национална мањина, у складу са овим законом, је дио становништва-држављана БиХ који не припадају ни једном од три конститутивна народа, а сачињавају је људи истог или сличног етничког поријекла, исте или сличне традиције, обичаја, вјеровања, језика, културе и духовности и блиске или сродне повијеси и других обиљежја.
БиХ штити положај и равноправност припадника националних мањина: Албанаца, Црногораца, Чеха, Италијана, Јевреја, Мађара, Македонаца, Нијемаца, Пољака, Рома, Румуна, Руса, Русина, Словака, Словенаца, Турака, Украјинаца и других који испуњавају увјете из става 1. овог члана.
Члан 4.
Сваки припадник националне мањине има право да слободно бира да се према њему опходе или не опходе као таквом и не смије доћи у неповољан положај због таквог опредјељења, и било какав други облик дискриминације на основу тога је забрањен.
Није дозвољена асимилација припадника националних мањина противно њиховој вољи.
Члан 5.
Припадници националних мањина имају право на слободу организирања и окупљања ради изражавања и заштите својих културних, вјерских, образовних, социјалних, економских и политичких слобода, права, интереса, потреба и идентитета.
Члан 6.
БиХ омогућава, подстиче и финансијски помаже одржавање и развитак односа између припадника националних мањина у БиХ са припадницима истих националних мањина у другим државама и са народима у њиховим матичним државама.
Члан 7.
Ентитети, кантони, градови и општине у БиХ, у оквиру својих овлаштења, својим законима и другим прописима потпуније ће уредити права и обавезе које проистичу из овог закона и међународних конвенција којима се уређују питања од значаја за националне мањине.
Члан 8.
БиХ, ентитети, кантони, градови и општине у БиХ дужни су у оквиру својих буџетских средстава осигурати средства ради остваривања права која припадају националним мањинама на основу овог закона.
Члан 9.
У градовима, општинама и мјесним заједницама (или насељеним мјестима) гдје припадници једне националне мањине чине већину, дужни су поштовати права припадника других националних мањина, као и конститутивних народа у БиХ, уважавајући начела њихове потпуне равноправности.
ИИ- ЗНАKОВИ И СИМБОЛИ
Члан 10.
Припадници националних мањина, њихова удружења, институције и други субјекти и облици организирања и дјеловања могу слободно истицати и носити знакове и симболе националне мањине којој припадају, као и њихових организација, удруга и институција.
На организираним манифестацијама, скуповима, уз симболе националних мањина обавезно се истичу и други службени симболи (државни, ентитетски, кантонални, градски и општински) у складу с важећим прописима.
ИИИ- УПОТРЕБА ЈЕЗИKА
Члан 11.
БиХ признаје и штити право сваком припаднику националне мањине у БиХ да употребљава свој језик слободно и без ометања, приватно и јавно, усмено и писмено.
Право из претходног става подразумијева и право припаднику националне мањине да употријеби своје име и презиме на језику мањине и да захтијева да као такво буде у јавној употреби.
Члан 12.
У градовима, општинама и мјесним заједницама (или насељеним мјестима), у којима припадници националне мањине чине већину становништва, органи власти осигурати ће употребу језика мањине између тих припадника и органа власти: да натписи институција буду исписани на језику мањине, те да локални називи, имена улица и других топографских ознака намијењених јавности буду исписани и истакнути и на језику мањине која то захтијева.
Градови и опћине могу својим статутима утврдити да права из претходног става могу употребљавати припадници националне мањине и када не чине апсолутну или релативну већину становништва, већ када чине у граду, општини или насељеном мјесту више од једне трећине становништва.
ИВ- ОБРАЗОВАЊЕ
Члан 13.
Ентитети и кантони у Федерацији БиХ ће својим законима утврдити могућности припадницима националних мањина на оснивање и вођење властитих приватних институција за образовање и стручно усавршавање.
Финансирање институција из претходног става обавезне су осигурати националне мањине.
Члан 14.
Припадници националне мањине могу учити језик, књижевност, историју и културу и на језику мањине којој припадају.
Образовне власти у БиХ, у оквиру свог образовног програма (предшколског, основног и средњег), обавезне су у школама, у којима ученици - припадници једне националне мањине чине најмање једну трећину, осигурати образовање на језику те мањине, а ако чине једну петину - осигурати додатну наставу о језику, књижевности, историји и култури мањине којој припадају, ако то захтијева већина њихових родитеља.
Ради остваривања права из претходног става, надлежне образовне власти обавезне су осигурати финансијска средства за оспособљавање наставника

Веб сајт је сачињен користећи средства заједничког програма између Европске уније и Савјета Европе.  Становишта изражена у овом веб сајту ни на који начин се не могу схватити као мишљења која изражавају званична мишљења Европске уније или Савјета Европе.

Контакт инфо

Национално удружење „Петар Петровић Његош“
Контакт телефон: 065 918-933

Удружење „Македонац Вардар“
Контакт телефон: 066 288-191

Удружење грађана „Сједињене националне мањине“
Реиса Џемалудина 2
Контакт телефон: 049 236 090

Удружење грађана "Роми на дјелу"
Суљагића сокак
Контакт телефон: 061 943 168